Περιεχόμενα:

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την άδεια οδήγησης

Εθνική νομοθεσία για την άδεια οδήγησης

Νομοθεσία για το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Νομοθεσία για τον ψηφιακό ταχογράφο

Νομοθεσία οδικού μεταφορέα

Νομοθεσία μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 Κωδικοποίηση Οδηγίας 2006/126/ΕΚ «Κωδικοποίηση της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

 2006/126/ΕΚ «Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.»

 2008/65/ΕΚ «Οδηγία 2008/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2008 για την άδεια οδήγησης.»

 2009/113/EK «Οδηγία σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

 2011/94/EE «Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

 2012/36/ΕΕ «Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.»

 2013/22/EE «Οδηγία για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας»

 2013/47/EE «Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

 2014/85/EE «Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

 2015/653/ΕΕ «Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

2016/1106/ΕΕ «Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΠΔ.51/2012/ΦΕΚ101Α΄/27-4-2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»

Άτυπη Κωδικοποίηση του π.δ.51/2012 (Α’ 101) «Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις έως και 31-3-2018»

υ.α.50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.»

ν.4155/2013(Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

Άρθρο 52: Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας

υ.α. 15664/2548/2013 (Β’ 2008) «Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)»

κ.υ.α. A3/οικ. 67914/10190/2014 (Β’ 245) «Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)»

 ν. 4233/2014  (Α’ 22) «Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012

υ.α.76568/11972/2014 (Β΄81)  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης»

υ.α.39325/5725/2015 (Β΄2991) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης»

 κ.υ.α.71537/10872/2015 (Β΄2734) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/85/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2014 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

κ.υ.α.Α3/43911/5148/2016 (Β΄2862) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/653/ΕΕ της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2015 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

ν.4383/2016 (Α΄72) «Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις.»

ν.4413/2016 (Α΄148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.»

 Άρθρο 74: Ιατρική Εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

ν.4486/2017 (Α΄115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.»

 Άρθρο 48: Ιατρικές εξετάσεις για άδεια οδήγησης

υ.α.48738/5824/2017 (Β΄2461) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης»

ν.4530/2018 (Α΄59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 64: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

Άρθρο 82: Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

κ.υ.α.Α3/75185/8916/2018 (Β΄9) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2016 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης»

 

Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (point system)

 υ.α. 21504/2601/2007 (Β’ 623) «Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.)»

 Άτυπη Κωδικοποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Β’ έκδοση – 2009) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί έως και τη δημοσίευση του ν. 3710/2008 (Α’ 216) καθώς και η υ.α. 21504/2601/2007 (Β’ 623) «Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.)»

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 2003/59/ΕΚ «Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου.»

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Π.Δ.74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006.»

’Aτυπη Κωδικοποίηση του π.δ.74/2008 (Α’ 112) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις έως και 31-03-2018

Ν.3897/2010 (Α΄208) «Σύσταση Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.»

Ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.»

 ’Aρθρο 53: Τροποποιήσεις του π.δ.74/2008 (Α΄ 112)

 N.4199/2013 (Α’216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.» 

Aρθρο 103: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.74/2008 και του π.δ.431/1995

 Ν.4383/2016 (Α΄72) 

Υ.Α.29898/3378/2016 (Β΄1318) «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ.74/2008 (Α΄ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών – εμπορευμάτων.» 

Ν.4530/2018 (Α΄59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

οικ. 62617/7658/24-11-2009 «Δυνατότητα απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.»

Π140/44920/4529 /27-9-2011 «Διορθώσεις των εγχειριδίων ΠΕΙ Λεωφορείων και Φορτηγών.» 

Π110/55513/5734/22-12-2011 «Περί Εφαρμογής Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.»

Π140/36626/5782/24-07-2013 «Διορθώσεις στην ύλη εγχειριδίων ΠΕΙ Λεωφορείων και Φορτηγών.»

Π110/27765/4512/25-07-2013 «Σχετικά με τον κωδικό 114 μετά την εφαρμογή του νόμου 4155/2013.»

Π140/61471/9401/29-11-2013 «Ενημέρωση ΥΜΕΠΕ από τις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. σε περίπτωση απουσιών εκπαιδευομένων.»

Π110/25260/3551/13-05-2014 «Εκπαίδευση οδηγών και εγκρίσεις των προγραμμάτων των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. και Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. την Κυριακή.»

Π110/32802/4675/02-06-2014 «Παρακολούθηση προγραμμάτων Π.Ε.Ι. την ίδια ημέρα.»

Π110/33033/3751/13-05-2016 «Δημοσίευση υ.α.29898/3378/26-4-2016 «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.74/2008 (Α΄112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών – εμπορευμάτων».

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 Κανονισμός 3821/85 κωδικοποιημένος μέχρι και τον 1266/2009

  Κανονισμός 561/2006

  Κανονισμός 165/2014

 Ευρωπαϊκή Συμφωνία AETR όπως ισχύει σήμερα κωδικοποιημένη [στα αγγλικά]

 ν.δ.202.1973 AETR

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Απόφαση ταξινόμησης χωρίς Ψ.Τ. και σχετικές διαδικασίες 

 Απόφαση ταξινόμησης χωρίς Ψ.Τ. και σχετικές διαδικασίες – Παράταση ταξινόμησης

  Εγκύκλιος ενεργοποίησης 

 Εγκύκλιος βαθμονόμησης σε συνεργεία άλλων κρατών 

 Εγκύκλιος διευκρινήσεων σε συνεργεία (αναλογικού ταχογράφου) 

 Εγκύκλιος διευκρινήσεων σε συνεργεία (αναλογικού ταχογράφου) – Παροχή διευκρινήσεων

 Εγκύκλιος διευκρινήσεων σε συνεργεία (αναλογικού ταχογράφου) – Παροχή διευκρινήσεων 

 Διευκρινήσεις για σχετικό αρχείο

  Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης και άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, υπεύθυνου συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου, υποχρεώσεις συνεργείων ψηφιακού ταχογράφου – κυρώσεις

 Περί υποχρεωτικής προσκόμισης πιστοποιητικού ψηφιακού ταχογράφου για νέες ταξινομήσεις

 Καθορισμός αντιτίμου καταβολής των καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου (ΦΕΚ Β 357/2008)

 Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου (ΦΕΚ Β 577/2014)

GR-MSA POLICY

 National Certification Authority Policy for Greece

 

HELLENIC CERTIFICATION PRACTICE

  Statement for the Smart Tachograph System

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υπολογισμό ημερήσιου χρόνου οδήγησης

  Βεβαίωση δραστηριοτήτων οδηγού

  Βεβαίωση δραστηριοτήτων οδηγού (στα Αγγλικά)

 Κανονισμός 581.2010 μέγιστες περίοδοι τηλεφόρτωσης

 Kατευθυντήριο σημείωμα 1 παρέκκλιση για να βρεθεί κατάλληλος χώρος στάθμευσης

  Kατευθυντήριο σημείωμα 2 καταγραφή χρόνου οδήγησης

 Kατευθυντήριο σημείωμα 3 διακοπή διαλείμματος οδηγού

 Kατευθυντήριο σημείωμα 4 καταγραφή χρόνου οδήγησης σε πολλαπλές στάσεις

  Kατευθυντήριο σημείωμα 5 βεβαίωση δραστηριοτήτων οδηγού

 Kατευθυντήριο σημείωμα 6 καταγραφή χρόνου σε φέρρυ-μπωτ ή τραίνο 

 Κατευθυντήριο σημείωμα 7 έννοια <<24 ωρών>> 

 Κατευθυντήριο σημείωμα 8 οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού

 

ΕΛΕΓΧΟΙ

 Νόμος 4070/2012: τροποποιήσεις στις διοικητικές κυρώσεις για οδηγούς και επιχειρήσεις

 Διοικητικές κυρώσεις σε οδηγούς και επιχειρήσεις

 Εγκύκλιος Φ450/10735/1241/23-3-2012 κυρώσεις και έλεγχοι 

 Έντυπο ελέγχου καθ οδον

 Ηλεκτρονική φόρμα διαβίβασης στατιστικών στοιχείων στο ΣΕΠΕ

 ΚΥΑ Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ’ οδόν και στην επιχείρηση

 Πίνακας χωρών όπου η χρήση της βεβαίωσης δραστηριοτήτων οδηγού είναι υποχρεωτική

 TRACE Project – Εγχειρίδιο επεξηγησης Κανονισμού 561/2006 για τα όργανα ελέγχου 

 Εγκύκλιος Φ450/746/79/31-12-2012

 Διευθύνσεις υπηρεσιών μεταφορών των Περιφερειών

 Εγκύκλιος Φ450/20335/2092

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

 ΠΔ 346/2001 «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών»

 Εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου.

 Εγκύκλιος σχετικά με τη Διαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικών μεταφορέων

 Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

 Αποστολή Βεβαίωσης αντί Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών για χρήση του στη Βουλγαρία.

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Νομοθεσία – Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με οδηγίες ΕΕ

  ν.1741/1987 – Κύρωση της συμφωνίας ADR

 50941/40/1990 – Αποδοχή του αναθεωρημένου κειμένου της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας

 71538/2868/1997 – Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995

 Φ.101/40062/4881/2007 -Αποδοχή του πρωτοκόλλου τροποποίησης του 1993

π.δ. 104/1999 – Εναρμόνιση με την οδηγία 94/55

Φ.2/21099/1700/2000 – Εναρμόνιση με την οδηγία 96/86

21736/2092/99/2001– Εναρμόνιση με την οδηγία 1997/47

ADR1999 κυα 73368/3230/2000/2001/2002 –Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/61

ADR 2007 κυα 19403/1388/2008 – Εναρμόνιση με την οδηγία 2003/28 (ADR 2003),  εναρμόνιση με την οδηγία 2004/111 (ADR 2005) και  εναρμόνιση με την οδηγία 2006/89

ADR 2009 κυα 35043/2524/2010 – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/68

ADR 2011 κυα 52167/4683/2012 – Εναρμόνιση της οδηγίας 61/2010 

ADR 2013 κυα 40955/4862/2013 – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/45

ADR 2015 κυα 20655/2897/2015 – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/103

 ADR 2017 κυα 22039/2825/2017 – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2016/2309