Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών

Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν την επαναχορήγηση της άδειας οδήγησης που σας αφαιρέθηκε λόγω Σ.Ε.Σ.Ο.

Το Σ.Ε.Σ.Ο., γνωστό και ως point system καθιερώθηκε το 2007 με σκοπό τον έλεγχο της οδικής συμπεριφοράς όσων κατέχουν άδεια οδήγησης, κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Γ, Δ, Ε. Κάθε οδηγός, όταν αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης, εντάσσεται στο Σ.Ε.Σ.Ο. έχοντας 0 βαθμούς στο μητρώο του. Εάν υποπέσει σε κάποια παράβαση των άρθρων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), καταχωρείται στο μητρώο του η παράβαση που διέπραξε καθώς και οι βαθμοί που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη παράβαση. Οι βαθμοί ποινής διαγράφονται 4 χρόνια μετά την ημερομηνία που διαπράχθηκε η κάθε παράβαση και 2 χρόνια μετά αν η παράβαση είχε διαπραχθεί από οδηγό που οδηγούσε όχημα δημόσιας χρήσης. Όσοι είναι κάτοχοι διπλώματος λιγότερο από 3 χρόνια, έχουν προσαύξηση 3 πόντους στους βαθμούς ποινής της κάθε παράβασης. Εάν ο οδηγός συμπληρώσει 15 βαθμούς ποινής, στέλνεται ειδοποίηση. Εάν ο οδηγός συμπληρώσει 25 βαθμούς ποινής, του αφαιρείται η άδεια οδήγησης.

Για να αποκτήσει ο οδηγός εκ νέου την άδεια οδήγησης που του αφαιρέθηκε πρέπει να παρακολουθήσει το 50% των υποχρεωτικών μαθημάτων και να ξαναπεράσει από θεωρητική και πρακτική εξέταση. Δικαίωμα επανεξέτασης έχει κάποιος μετά την παρέλευση 6 μηνών από την ημερομηνία αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Οι εξετάσεις γίνονται μόνο στην κατηγορία του μεγαλύτερου οχήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής μέσω gov (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) με το παρακάτω κείμενο:“Συναινώ στην λήψη κατά την είσοδο στον χώρο της θεωρητικής εξέτασης, φωτογραφίας πορτρέτου μου και φωτογραφίας της 1ης σελίδας του Δ.Ε.Ε. μου, καθώς και στην ακόλουθη χρήση των φωτογραφιών αυτών στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας”Στο ΠΡΟΣ γράφετε:

  “ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”

 3. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
 • Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€ (κωδικός e-παραβόλου «28»)
 • Θεωρητικής εξέτασης 15€ (κωδικός e-παραβόλου «2037»)
 • Πρακτικής εξέτασης 15€ (κωδικός e-παραβόλου «2038»)

*Σημείωση:Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

 ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΣΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

    

α/α Άρθρο/παράγρ/περίπτωση ΚΟΚ Περίληψη Παράβασης Κωδικός ποινής (ΚΠ) Βαθμοί ποινής(ΒΠ)
1. Άρθρο 3 Παραβίαση των σημάτων των τροχονόμων Γ1 3
2. Άρθρο 4
παρ.11
Παραβίαση των πινακίδων Ρ-1, Ρ-2, Ρ-71,
Ρ-72 ή του συνδυασμού αυτών με πρόσθετες πινακίδες
Θ1 9
  Άρθρο 4
παρ.11
Παραβίαση των πινακίδων Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7,
Ρ-8,Ρ-9,Ρ-10,Ρ-12,Ρ-13,Ρ-14,Ρ-19,Ρ-20,
Ρ-26,Ρ-27,Ρ-28,Ρ-29,Ρ-30,Ρ-31,Ρ-32,
Ρ-45,Ρ-46,Ρ-47,Ρ-48,Ρ-49,Ρ-50,Ρ-50α,
Ρ-50δ,Ρ-51α,Ρ-51δ,Ρ-52,Ρ-52α,Ρ-52δ,
Ρ-53,Ρ-54,Ρ-55,Ρ-59,Ρ-60,Ρ-65,Ρ-66,Ρ-67,
Ρ-73α,Ρ-73δ,Ρ-74α,Ρ-74δ, Ρ-75
ή του συνδυασμού αυτών μεπρόσθετες
πινακίδες
Ε1 5
3. Άρθρο 5
παρ.8
Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης
(περιπτώσεις α’,β’,γ’,δ’,ια’)
Ζ2 7
    Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης
(περιπτώσεις ε’,ζ’,ιγ’)
Γ2 3
4. Άρθρο 6 παρ.1
περ. β’,ε’,η’,ι’
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη Θ2 9
5. Άρθρο 12
παρ.1
Αντικανονική συμπεριφορά οδηγού
προςτους χρήστες της οδού
Γ3 3
  Άρθρο 12
παρ.2,5,6
Διασκόρπιση στο οδόστρωμα υλικών
που μπο­ρούν να προκαλέσουν κίνδυνο
Μηχρήση ζώνης ασφαλείας ή μη κανονική
χρήση της ή έλλειψη ειδικών μέσων
συγκράτησης για παιδιά – Οδήγηση
μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ήτρικύκλου
χωρίς κουβούκλιο χωρίς οοδηγός και ο
επιβάτης να φοράει κράνος
Ε2 5
  Άρθρο 12
παρ.8
Οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη
ικανότη­τας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμόή
τέλεση αυτο­σχέδιων αγώνων
Θ3 9
6. Άρθρο 13
παρ.2
Οδήγηση αυτοκινήτου με χρήση ηχητικών
συσκευ­ών ή τηλεόρασης – Οδήγηση μεχρήση
κινητού τηλεφώνου χωρίς ανοικτή ακρόαση
ή χωρίς ασύρ­ματη επικοινωνία
Γ4 3
7. Άρθρο 16
παρ.4
Κίνηση αντίθετα στην κυκλοφορία, σε
πεζοδρόμια, πλατείες κλπ
Ε3 5
8. Άρθρο 17 παρ.3
περ.α’,β’,ε’,στ’,
ζ’ &παρ.4
Αντικανονική συμπεριφορά κατά
το προσπέρα­σμα
Ζ3 7
  Άρθρο 17 (λοιπέςδι­ατάξεις) Αντικανονική συμπεριφορά κατά
το προσπέρα­σμα
Γ5 3
9. Άρθρο 19/
εκτός των παρ.5, 6
Γενικές διατάξεις που αφορούν την
ταχύτητα και αποστάσεις ασφαλείας
Γ6 3
10. Άρθρο 20
παρ.10,12,13
Υπέρβαση της ταχύτητας μεταξύ των
20 και 30 Km/h Αντικανονική χρήση
ταχογράφου και περι­οριστή ταχύτητας
Ε4 5
11. Άρθρο 21
παρ.4
Συνεχείς ελιγμοί Θ4 9
12. Άρθρο 25 Παραβίαση ειδικών κανόνων για τα
οχήματα των δημοσίων συγκοινωνιών
Γ7 3
13. Άρθρο 26
παρ.1,2
Παρακώλυση κυκλοφορίας σε ισόπεδο κόμβο Γ8 3
  Άρθρο 26
παρ. 5
Παραβίαση προτεραιότητας Ζ4 7
14. Άρθρο 27/παρ.1
περ. β’, γ’, δ’
Παραβίαση σιδηροδρομικών διαβάσεων Θ5 9
15. Άρθρο 29
παρ.1,3,4,5,6
Κυκλοφορία μοτοποδηλάτων στον
αυτοκινητόδρο­μο Μη σήμανση μεπροειδοποιητικό
τρίγωνο ή ρυμούλκηση στον αυτοκινητόδρομο –
Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην 3η λωρίδα
στοναυτοκινη­τόδρομο – Αντικανονική
είσοδος και έξοδος στον αυτοκινητόδρομο
Ε5 5
  Άρθρο 29
παρ.2,8, 9
Αναστροφή κίνησης, οπισθοπορεία
και κίνηση στη κεντρική διαχωριστική λωρίδαστον
αυτοκινητό­δρομο Αναστροφήκίνησης, οπισθοπορεία
και μη χρήση φώτων στις σήραγγες – Κίνηση στη
λωρίδα έκτακτης ανάγκης στον αυτοκινητόδρομο
Θ6 9
16. Άρθρο 32
παρ.2, 4, 5, 6, 7
Ακατάλληλη φόρτωση του φορτίου
(δεν είναι καλά τοποθετημένο ή περιορίζει την
ορατότητα του οδηγού ή δεν είναι καλά σημασμένο
ή σύρεται στο έδαφος)
Γ9 3
17. Άρθρο 33
παρ.2/περ. α’, γ’
Αντικανονική μεταφορά επιβατών
και παιδιών με μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες
Ζ5 7
18. Άρθρο 39 Αντικανονική συμπεριφορά οδηγών
προς πεζούς
Ζ6 7
19. Άρθρο 40
παρ. 1, 2
Μη εφαρμογή των ειδικών κανόνων
γιατους οδη­γούς μοτοποδηλάτων,μοτοσικλετών και
τρίτρο­χων οχημάτων
Ε6 5
20. Άρθρο 42
παρ.7α
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
(Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από0,50 g/l
έως 0,80 g/l μετρούμενη με τημέθοδο της
αιμοληψίας ή από 0,25 έως0,40 χιλιοστά του
γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν
η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με
αντίστοιχη συσκευή αλκοολόμετρου)
Ε7 5
  Άρθρο 42
παρ.7β
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
(Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από
0,80 g/l έως 1,10 g/l μετρούμενη με τη μέθοδο
της αιμοληψίας ή από 0,40 έως 0,60
χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου
αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο
αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοο-λόμετρου)
Θ7 9
  Άρθρο 1 της κ.υ.α.4
3500/5691/2002
(ΦΕΚ 1055/Β΄)
(για ειδικές
κατηγορίες οδηγών)
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
(Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από 0,20 g/l
έως 0,80 g/l μετρούμενη με τημέθοδο της αιμοληψίας
ή από 0,10 έως0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά
λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται
στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή
αλκοολόμετρου)
Ζ7 7
21. Άρθρο 44/
παρ.3/περ. γ’
Ακολούθηση των οχημάτων άμεσης ανάγκης Ε8 5
22. Άρθρο 52/
παρ. 6
Κίνηση ή στάθμευση στις οδούς
ή λωρίδες που κυκλοφορούν μόνο τα μέσα
μαζικής μεταφοράς
Ε9 5
23. Άρθρο 68 Φώτα τροχοπέδησης Φ1 3

Πού θα δώσετε θεωρητικές εξετάσεις

*Επιλέξτε την πινέζα στο χάρτη και μετά επιλέξτε “Directions” για να λάβετε οδηγίες για το πώς θα πάτε στο Υπουργείο Μεταφορών

Καλή σας επιτυχία!

Center map
Get Directions

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr