Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων προσδιορίζεται από ένα σύνθετο νομοθετικό πλαίσιο που τροποποιείται ανά τακτικά διαστήματα και περιλαμβάνει εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για όλους τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή του. Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται οι ουσίες εκείνες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά τους.
Κύριος στόχος είναι η ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων και η αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος κατά τη μεταφορά ή αν κατά τη μεταφορά προκύψει κάποιο πρόβλημα, ο οδηγός να ξέρει τα μέτρα που πρέπει να λάβει για να αποφευχθούν μεγαλύτερες συνέπειες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Πιστοποιητικό ADR

Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως προβλέπεται στο προσάρτημα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR).

ADR είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Πιστοποιητικό έγκρισης ADR, απαιτείται για τα οχήματα χαρακτηρισμένα  ως EX/II, EX/III, FL, OX και AT και MEMUs, σύμφωνα με τη σημείωση της παραγράφου 9.1.2. της ADR.

Κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
Κλάση 2: Αέρια
Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Απόκτηση του πιστοποιητικού ADR

 1. Παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)
 2. Εξετάσεις που διενεργούνται από τις οικίες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών.

Το πιστοποιητικό ADR ισχύει για 5 έτη και για να ανανεωθεί απαιτούνται εξετάσεις που διενεργούνται πριν από τη λήξη του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο της.
 2. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης οχημάτων
 4. Ένα ( 1 ) παράβολο των 14,67€ από e-Paravolo.
 5. Ένα ( 1 ) παράβολο των 29,35€ από e-Paravolo.

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

Κατηγορίες διπλωμάτων ADR

Π1. Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην εκρηκτικά & ραδιενεργά

Π2. Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην ραδιενεργά

Π3. Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην εκρηκτικά

Π4. Συσκευασίες όλων των κλάσεων

Π5. Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην εκρηκτικά & ραδιενεργά

Π6. Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην ραδιενεργά

Π7. Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην εκρηκτικά

Π8. Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων

Εξετάσεις
Σύμφωνα με την υπ’αριθ.Α140/19672/2813/28-03-2014/ΑΔΑ: ΒΙΞΞ1-ΙΤΥ εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ, οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων της γραπτής εξέτασης υποψηφίων οδηγών για την αρχική χορήγηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης (ADR) επιλέγονται μετά την 01/09/2014 αποκλειστικά από τo εγχειρίδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» [ISBN: 978-960-87771-7-0] και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Aρχική έκδοση ADR

 • Βασική Εκπαίδευση (Π1): Σύνολο Ερωτήσεων 25 Μέρος Εγχειριδίου Α’
 • Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 (Π2): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 Α’ και Γ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 7 (Π3): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 Α’ και Δ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π4): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 και 15 Α’, Γ’ και Δ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 Α’ και Β’
 • Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 (Π6): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 και 15 Α’, Β’ και Γ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 7 (Π7): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 και 15 Α’, Β’ και Δ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π8): Σύνολο Ερωτήσεων 25 και 15 και 15 και 15 Α’, Β’, Γ’ και Δ’

Β. Aνανέωση ADR

 • Βασική Εκπαίδευση (Π1): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’
 • Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 (Π2): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’ και Γ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 7 (Π3): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’ και Δ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π4): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’, Γ’ και Δ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’ και Β’
 • Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 (Π6): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’, Β’ και Γ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 7 (Π7): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’, Β’ και Δ’
 • Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π8): Σύνολο Ερωτήσεων 15 Α’, Β’, Γ’ και Δ’
 1. Από το Α’ Μέρος του εγχειριδίου (Βασική Εκπαίδευση) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 1–20 (του Κεφαλαίου 1), 31–42 (του Κεφαλαίου 2), 31–35 (του Κεφαλαίου 3), 14–20 (του Κεφαλαίου 4), 14–19 (του Κεφαλαίου 5).
 2. Από το Β’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά με Βυτιοφόρα Οχήματα) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 30–64 (του Κεφαλαίου 1), 33–52 (του Κεφαλαίου 2), 42–46 (του Κεφαλαίου 3).
 3. Από το Γ’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά Εκρηκτικών Υλικών – Κλάσεως 1), οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 11–15 (του Κεφαλαίου 1), 11 – 15 (του Κεφαλαίου 2), 16 – 20 (του Κεφαλαίου 3), 19 – 23 (του Κεφαλαίου 4) και 11 – 15 (του Κεφαλαίου 5).
 4. Από το Δ’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών – Κλάσεως 7) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 15–19 (του Κεφαλαίου 1), 1 – 5 (του Κεφαλαίου 2), 17 – 21 (του Κεφαλαίου 3), 7 – 11 (του Κεφαλαίου 4).»

Γ. Eπέκταση ADR

 • Κλάση 1: Σύνολο Ερωτήσεων 15 Γ’
 • Κλάση 7: Σύνολο Ερωτήσεων 15 Δ’
 • Κλάση 1 και Κλάση 7: Σύνολο Ερωτήσεων 15 και 15 Γ’ και Δ’
 • Βυτία: Σύνολο Ερωτήσεων 15 Β’
 • Βυτία και Κλάση 1: Σύνολο Ερωτήσεων 15 και 15 Β’ και Γ’
 • Βυτία και Κλάση 7: Σύνολο Ερωτήσεων 15 και 15 Β’ και Δ’
 • Βυτία και Κλάση 1 και Κλάση 7: Σύνολο Ερωτήσεων 15 και 15 και 15 Β’ και Γ’ και Δ’

 

 

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821