Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

Η Άδεια Οδικού Μεταφορέα είναι απαραίτητη προκειμένου μια επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο τις μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών, να μπορεί να τις πραγματοποιεί εκτός του νομού οπού εδρεύει. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο στην επιχείρηση που διαθέτει την Άδεια Οδικού Μεταφορέα και θεωρείται υπεύθυνος μεταφορών.

Κάρτα οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

Η Κάρτα Μεταφορέων Εμπορευμάτων περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων. Για την απόκτησή της, ο υποψήφιος πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο διάρκειας 45 ωρών που περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Εθνικές Εμπορευματικές Μεταφορές (στοιχεία αστικού δικαίου, στοιχεία εμπορικού δικαίου, στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας, στοιχεία φορολογικού δικαίου, εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).
 • Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές (πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

Σημείωση: Για τους αποφοίτους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των σεμιναρίων.

Στη συνέχεια, πρέπει να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Οι εξετάσεις διενεργούνται τέσσερις φορές το χρόνο.

Κάρτα οδικού μεταφορέα επιβατών

Η Κάρτα Μεταφορέων Εμπορευμάτων περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων. Για την απόκτησή της, ο υποψήφιος πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο διάρκειας 45 ωρών που περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Εθνικές Επιβατικές Μεταφορές (στοιχεία αστικού δικαίου, στοιχεία εμπορικού δικαίου, στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας, στοιχεία φορολογικού δικαίου, εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).
 • Διεθνείς Επιβατικές Μεταφορές (πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

Σημείωση: Για τους αποφοίτους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των σεμιναρίων.

Στη συνέχεια, πρέπει να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Οι εξετάσεις διενεργούνται τέσσερις φορές το χρόνο.

Προϋποθέσεις επιχείρησης για άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

 1. Να έχει πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε κράτος μέλος
 2. Να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας
 3. Να διαθέτει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια
 4. Να διαθέτει την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφό της.
 2. Τέσσερις ( 4 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Απολυτήριο Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν μέχρι τη σχολική χρονιά 1979-1980
 • Απολυτήριο Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το Δημοτικό το 1981 και μετά.
 1. Ένα (1) παράβολο των 50€ (κωδικός e-παραβόλου «21») από e-paravolo.

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

ΟΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές

Εθνικές εμπορευματικές μεταφορές

Πρόσθετες ερωτήσεις στην ενότητα Γ των εθνικών εμπορευματικών μεταφορών

Case study: Διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές

Case study: Εθνικές Εμπορευματικές Μεταφορές

ΟΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διεθνείς επιβατικές μεταφορές

Εθνικές επιβατικές μεταφορές

Πρόσθετες ερωτήσεις στην ενότητα Γ των εθνικών επιβατικών μεταφορών

Case study: Διεθνείς Επιβατικές Μεταφορές

Case study: Εθνικές Επιβατικές Μεταφορές

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

 

 

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821