Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν την έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είτε αρχικής επιμόρφωσης είτε περιοδικής κατάρτισης.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( Π.Ε.Ι. ) φορτηγού

Το Π.Ε.Ι. φορτηγού είναι απαραίτητο για όσους εργάζονται ως μεταφορείς εμπορευμάτων.

Από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. εξαιρούνται οδηγοί που χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία:

 • Ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h
 • Εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας
 • Υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
 • Χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης
 • Χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι.
 • Χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων
 • Μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού (η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για οδηγούς που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να πωλήσουν ή να μεταποιήσουν)

Το Π.Ε.Ι. ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης.

Για κάτοχο διπλώματος Γ΄κατηγορίας το οποίο έχει εκδοθεί μέχρι και τις 09/09/2009 δεν χρειάζεται εξετάσεις στο Υπουργείο. Θα πρέπει να παρακολουθήσει σεμινάρια τα οποία αναλογούν σε 35 ώρες. Μόλις τελειώσει τα σεμινάρια παίρνει βεβαίωση από την σχολή και την καταθέτει στο Υπουργείο με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.
 2. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Βεβαίωση σεμιναρίων.
 4. Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Paravolo) εκτύπωσης εντύπου άδειας οδήγησης 30€ (κωδικός e-παραβόλου «28»).

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 4850/5-11-2021, η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα εξήντα επτά  (67) έτη. Η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδηγού τουριστικού λεωφορείου που χρησιμοποιείται για την μεταφορά μαθητών ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΙ C

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – Ν.4850/5-11-2021

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr