Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν την πρακτική εκπαίδευση για την προσθήκη του κωδικού «121» στο δίπλωμά σας. Όσον αφορά τα πρακτικά μαθήματα, δίνεται η δυνατότητα έναρξης των μαθημάτων από το σπίτι σας.

Με την προσθήκη στην κατηγορία Β του εθνικού κωδικού 121, μπορείτε να οδηγείτε εντός της ελληνικής επικράτειας, οχήματα της κατηγορίας Α1, με και χωρίς χειρομοχλό συμπλέκτη, ανεξαρτήτως εάν η εκπαιδευτική μοτοσικλέτα με την οποία διενεργήθηκε η πρακτική εκπαίδευση έφερε ή όχι χειρομοχλό συμπλέκτη.  Δικαίωμα προσθήκης του κωδικού «121», έχουν κάτοχοι διπλώματος με πάνω από 6 έτη άδειας οδήγησης κατηγορίας Β και που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών.

Προϋποθέσεις:

Περίπτωση 1: Η κατηγορία Β με τον εθνικό κωδικό αριθμό 121, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, 
 • συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών, 
 • υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας πέντε (5) μαθημάτων. 

Περίπτωση 2: Η κατηγορία Β, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 • κατοχής της κατηγορίας ΑΜ πάνω από τέσσερα (4) έτη, 
 • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από τέσσερα (4) έτη, 
 • Συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.

Περίπτωση 3: Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και 
 • συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 2. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)

Εκτύπωσης εντύπου άδειας οδήγησης 30€ (κωδικός e-παραβόλου «28»)

 

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 121

GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr