Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακού ταχογράφου.

Με την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική και η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ισχύς της είναι για πέντε (5) έτη.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού επικυρωμένη από ΚΕΠ.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

  1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο της.
  2. Μία ( 1 ) ψηφιακή φωτογραφία και ψηφιακή υπογραφή (σε cd).
  3. Ένα ( 1 ) παράβολο των 150€ από e-paravolo (κωδικός e-παραβόλου «41»)

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπεραίωση.

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr