Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία έκδοσης της ειδικής άδειας Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.), την ανανέωσης της, την έκδοση αντιγράφου της ειδικής άδειας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς καθώς και την επέκτασή της.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή της ειδικής άδειας ταξί είναι το εικοστό πρώτο ( 21º) έτος και ισχύει για 5 έτη.

Αρχική έκδοση Ε.Δ.Χ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 3. Τρία ( 3 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου, οφθαλμίατρου και ψυχιάτρου με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

 • Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.
 • Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος και σακχάρου.
 • Γενική ούρων.
 • Καρδιογράφημα.
 • Ακτινογραφία θώρακος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα πιστοποιητικά υγείας των ιατρών είναι απαραίτητα ακόμη και αν ο ενδιαφερόμενος έχει επαγγελματικό δίπλωμα σε ισχύ.

 1. Ένα ( 1 ) παράβολο των 50€ από e-paravolo (κωδικός e-παραβόλου «2986»). 
 2. Ένα ( 1 ) παράβολο των 20€ από e-paravolo (κωδικός e-παραβόλου «8151») για τη συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

      8. Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Για Έλληνες υπηκόους:

 • Απολυτήριο Δημοτικού για όσους έχουν γεννηθεί μέχρι τις 2/4/1969
 • Απολυτήριο Γυμνασίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά τις 3/4/1969

Για ξένους υπηκόους:

 • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από την Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, τηλ: 2103680000 ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, τηλ: 2310459101)
 1. Ποινικό μητρώου τύπου Β’ το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία.
 2. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής μέσω gov (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) με το παρακάτω κείμενο:“Συναινώ στην λήψη κατά την είσοδο στον χώρο της θεωρητικής εξέτασης, φωτογραφίας πορτρέτου μου, καθώς και στην ακόλουθη χρήση των φωτογραφιών αυτών στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας”Στο ΠΡΟΣ γράφετε:“ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”

Εξεταστέα ύλη:

 1. Κανονισμός Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Ερωτήσεις κανονισμού

Απαντήσεις κανονισμού

 1. Γενικά στοιχεία μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Ερωτήσεις τεχνικών θεμάτων

Απαντήσεις τεχνικών θεμάτων

 1. Γενικές αρχές παροχής Πρώτων Βοηθειών

Α’ Βοήθειες – Ερωτήσεις

Α’ Βοήθειες – Απαντήσεις

 1. Χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) τα οποία διαφοροποιούνται ανά Π.Ε

Περιφέρεια Αττικής

Ανανέωση Ε.Δ.Χ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 3. Τρία ( 3 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου, οφθαλμίατρου και ψυχιάτρου, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. 

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

 • Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.
 • Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος και σακχάρου.
 • Γενική ούρων.
 • Καρδιογράφημα.
 • Ακτινογραφία θώρακος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα πιστοποιητικά υγείας των ιατρών είναι απαραίτητα ακόμη και αν ο ενδιαφερόμενος έχει επαγγελματικό δίπλωμα σε ισχύ.

 1. Ένα ( 1 ) παράβολο των 50€ (κωδικός e-παραβόλου «2987») ή των 250€* (κωδικός e-παραβόλου «2988»).

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

 1. Απολυτήριο Γυμνασίου.
 2. Ποινικό μητρώου τύπου Β’ το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία.

*Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της, ήτοι 250€.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που περάσει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. λόγω απώλειας/φθοράς/κλοπής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 2. Η παλαιά φθαρμένη άδεια.
 3. Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής

Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 1. Η ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. και φωτοαντίγραφο αυτής.
 2. Ένα ( 1 ) παράβολο των 50€ από e-paravolo (κωδικός e-παραβόλου «2989»).
 3. Ένα ( 1 ) παράβολο των 20€ από e-paravolo (κωδικός e-παραβόλου «8151») για τη συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση.

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ.

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ/ΚΛΟΠΗ/ΦΘΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr