Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία αντικατάστασης των πινακίδων κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  2. Στην περίπτωση αιτήματος λόγω φθοράς πινακίδων ή απώλειας μίας εκ των δύο πινακίδων, προσκομίζονται οι φθαρμένες ή μη απολεσθείσες αντίστοιχα.
  3. Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων κατά περίπτωση.
  4. Ηλεκτρονικά Παράβολα: (e-Paravolo)
    • Ανταλλακτικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος για πρώτη αντικατάσταση 30€ (κωδικός e-παραβόλου «2992 »)
    • ή
    • Ανταλλακτικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος για δεύτερη αντικατάσταση ή περισσότερες 60€ (κωδικός e-παραβόλου «2993 »)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α. Σε περίπτωση κλοπής οχήματος με τις πινακίδες του, και ανεύρεσης του με νομότυπη παράδοσή χωρίς αυτές από αστυνομική αρχή, ο ιδιοκτήτης δεν βαρύνεται με το ανωτέρω παράβολο, απαιτείται να προσκομίσει το σχετικό έγγραφο της αστυνομικής Αρχής.

Β.  Εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικά εκπροσώπησης (καταστατικό – ΦΕΚ, όπου θα προκύπτουν διάρκεια, έδρα, Δ.Σ., διαχείριση).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ/ΚΛΟΠΗ/ΦΘΟΡΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ