Απώλεια-Κλοπή-Φθορά πινακίδων κυκλοφορίας2023-11-15T19:42:31+03:00

Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς των πινακίδων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  2. Στην περίπτωση αιτήματος λόγω φθοράς πινακίδων ή απώλειας μίας εκ των δύο πινακίδων, προσκομίζονται οι φθαρμένες ή μη απολεσθείσες αντίστοιχα.
  3. Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων κατά περίπτωση.
  4. Παράβολο 30€ από e-paravolo (κωδικός e-παραβόλου «2992») για πρώτη αντικατάσταση ή 60€ (κωδικός e-παραβόλου «2993») όταν πρόκειται για δεύτερη αντικατάσταση ή περισσότερες.

*Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α. Σε περίπτωση κλοπής οχήματος με τις πινακίδες του, και ανεύρεσης του με νομότυπη παράδοσή χωρίς αυτές από αστυνομική αρχή, ο ιδιοκτήτης δεν βαρύνεται με το ανωτέρω παράβολο, απαιτείται να προσκομίσει το σχετικό έγγραφο της αστυνομικής Αρχής.

Β.  Εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικά εκπροσώπησης (καταστατικό – ΦΕΚ, όπου θα προκύπτουν διάρκεια, έδρα, Δ.Σ., διαχείριση).