Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία έκδοσης αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς της άδειας κυκλοφορίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
  • την μόνιμη κατοικία του.
  • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
  • ότι η άδεια κυκλοφορίας του, δεν παρακρατείται από καμία αρχή, δημόσια ή αστυνομική.

2. Κατάθεση της φθαρμένης άδειας κυκλοφορίας, στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται λόγω φθοράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

  • Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε., απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.
  • Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπεραίωση.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ/ΚΛΟΠΗ/ΦΘΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ