Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία αντικατάστασης του παλιού σας διπλώματος οδήγησης είτε του ερασιτεχνικού είτε του επαγγελματικού (κατηγορίες Γ, Δ, Ε), σε νέου τύπου ΕΟΚ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
  • την μόνιμη κατοικία του.
  • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
  1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

  1. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο της.
  2. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου.
  3. Ένα ( 1 ) παράβολο των 30€ από e-Paravolo (κωδικός e-παραβόλου «28»), για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

*Σημείωση: Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία τα παράβολα πλέον πληρώνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-banking

Αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται παράβολο 9,02€ από Δημόσιο Ταμείο (κωδικός e-παραβόλου «66»).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που το δίπλωμα δεν είναι καταχωρημένο στο computer, χρειάζεται εξουσιοδότηση στην σχολή, για να γίνει η καταχώρηση μέσω υπουργείου.

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπεραίωση.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ Ε.Ο.Κ.

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τηλέφωνα εκπαιδευτών

Τάσος Κισσαμιτάκης

6945 231 881

Γιάννης Σαούλος

6944 733 821

e-mail

info@safeway.com.gr