Οι σχολές οδηγών  αναλαμβάνουν για σας τη διαδικασία άρσης παρακράτησης κυριότητας και τη χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  2. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντα, στην περίπτωση που δεν αναγράφεται στην προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας.

  3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

  4. Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής) περί παραχώρηση της πλήρους νομής, κατοχής και κυριότητας του οχήματος από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη (πωλητή). Στην περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτούνται και τα σε ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης αυτού (αντίγραφο καταστατικού ή ΦΕΚ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

  • Εάν αποδεδειγμένα ο προηγούμενος ιδιοκτήτης (πωλητής) του οχήματος έχει αποβιώσει ή η εταιρεία έχει διαλυθεί προκειμένου περί νομικού προσώπου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον έχοντα την χρήση και εκμετάλλευση του οχήματος, με την οποία δηλώνεται ότι το όχημα έχει εξοφληθεί, αυτός έχει την πλήρη νομή και κυριότητα του οχήματος και ότι αυτό είναι ελεύθερο παντός βάρους.(Κ.Υ.Α. Αριθ. ΔΙΑΔΠ/18801 – ΦΕΚ 1200/Β΄/2001).
  • Εάν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση του ως άνω 4ου δικαιολογητικού, και η αγορά του οχήματος είχε γίνει μέσω δανείου και σύναψη τριμερούς σύμβασης (Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (τράπεζα) – Έμπορος ή Αντιπρόσωπος – Αγοραστής) με την εξόφληση του Εμπόρου ή Αντιπροσώπου από την Τράπεζα υπό τον όρο της καταπιστευτικής κυριότητας, η άρση παρακράτησης πραγματοποιείται με την προσκόμιση των:

α) Βεβαίωση εξόφλησης του δανείου από την πιστώτρια εταιρία (τράπεζα),

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της εν λόγω σύμβασης – εάν δεν προκύπτει από την βεβαίωση εξόφλησης του δανείου ότι αφορά το συγκεκριμένο όχημα.

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπεραίωση.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ